Offerte?

Privacy beleid

Laatst aangepast: 25 mei 2018

Veldhuizen Grafisch Effect (hierna te noemen VGE) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt door VGE en met welke doel.

VGE gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We slaan je persoonsgegevens altijd beveiligd op en we geven je gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. VGE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat, in ieder geval:

 • wij alleen persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt – deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • wij je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens te delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties of wanneer je uitdrukkelijk toestemming geeft;
 • wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met partijen waaraan wij je persoonsgegevens doorgeven zodat deze gegevens eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid genieten. VGE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • wij je recht respecteren om je gegevens altijd op aanvraag te kunnen inzien, te kunnen aanpassen of te kunnen verwijderen.

Als VGE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VGE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en voortgang;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Het betreft (mogelijk) de volgende persoongegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Algemene bedrijfsgegevens;
 • Functietitel;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk factuur- en aflever-) Adres.

Je persoonsgegevens worden door VGE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees worden door VGE verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Hiervoor wordt alleen het e-mailadres gebruikt en men kan zich hiervoor eenvoudig afmelden via de afmeldlink.

Je persoonsgegevens worden door VGE opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je aangemeld bent voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van drukwerk/opdrachten;
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VGE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. VGE reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

VGE neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je een andere klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met VGE via info@grafischeffect.nl. Het is ons doel om hier samen met je uit te komen. VGE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Als VGE een datalek constateert die van toepassing is op je persoonsgegevens, meldt VGE dit bij je als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via de hieronder genoemde contactgegevens.

Wijziging in deze privacyverklaring

Het is mogelijk dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in ons privacybeleid. In dit geval publiceert VGE dat op deze website.

Contactgegevens

Heb je nog vragen over ons privacy beleid? Klik hier om contact met ons op te nemen.

 

Verwerkersovereenkomst
VGE verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. VGE en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Lees hier onze verwerkersovereenkomst.

 

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website.

Wat zijn cookies?

Op het moment dat je de site bezoekt zet de website een klein tekstbestandje (cookie) op de harde schijf van je computer. Een belangrijke taak van een cookie is bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen de gebruikers.

Hoe maken wij gebruik van cookies?

VGE verzamelt je persoonlijke gegevens zoals je naam en telefoonnummer op het moment dat je een bestelling plaatst en/of onze website bezoekt. Zo verzamelen wij niet alleen je naam, maar ook de datum en tijd van je bezoek aan onze website.

Waarom maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van cookies om inzicht te krijgen op het bezoekgedrag van onze bezoekers. Het voordeel hiervan is dat wij waar nodig onze website kunnen optimaliseren voor beter gebruik door bijvoorbeeld de producten en diensten beter af te stemmen op jouw behoeften.

Heb je nog vragen over ons cookies beleid? Klik hier om contact met ons op te nemen.